ابدی نیست

وقتی به شما میگویند

انتظار بکشید،

یعنی این وضعیتی که امروز

رنجتان میدهدو دلتان را به دردمیآورد

ابدی نیست و تمام خواهد شد.

ببینید چقدر انسانْ حیات و نشاط پیدا میکند

۷۴/۱۰/۱۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.