سید میگه

من معذرت میخواهم

با سلام یک وقت هایی باید بخاطر خیلی چیزا معذرت بخواهی مثلا از اینکه به کسی کمک کردی باید بگی معذرت میخواهم بهت کمک کردم مثلا از اینکه دست یکی […]