هرگز…

در آخر، ما حرف های دشمنان مان را از یاد می بریم، اما سکوت دوستانمان را هرگز… #مارتین لوتر کینگ