خوشبخت کسی نیست که …

#نکته_شب
??در ” گرفتاری ” باید ” اندیشه ” را به “جنب و جوش” در آورد نه ” اعصاب ” را …
همه با هم” متفاوتیم”
خوشبخت کسی نیست که ” مشکلی” ندارد
“خوشبخت ” کسی است که با “مشکلات” مشکلی ندارد…
باید حوصله داشت، تحمل کرد، ایستادگی کرد و صبور بود تا موفق شد.??

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.