ما صد تن بودیم ، هریک تنها

#جکایت_شب
جمعی به حاکم شکایت بردند که دو دزد
کاروان صد نفری ما را به غارت بردند !
حاکم پرسید:
چگونه صد تن بر دو دزد چیره نگشتید ؟
یکی گفت:
آنها دو نفر بودندهمراه .

و ما صد تن بودیم، هریک تنها.
#دهخدا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.