پوزخندی زد و گفت

گفتم ای جنگل پیر تازگیها چه خبر؟
پوزخندی زد و گفت:
هیچ کابوس تبر…

گفتم از چوب درختان بهار چه کسان بهره برند؟
گفت:آنان که درخت اند و به ظاهر،تبراند

گفتم اما مگر از جنس خودت نیست تبر؟

پوزخندی زد و گفت تازگیها چه خبر؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.