فکر بی فگر

خیلی وقتا شده و حس کردین چیزی رو میدونید که بقیه فکر میکنند نمی دونی سکوت میکنی و بقیه فکر میکنند متوجه نیستی اینقدر متن نوشتن و پاک کردم شاید […]