من گوساله‌ام

گوساله: پدر! ما می‌تونیم یه روز آدم بشیم؟ گاو: بله پسرم، در گاونامه اشاره شده که هر گاوی اگر عمیقاً بفهمد که چقدر گاو است، در دَم آدم خواهد شد. […]