شخصیت واقعی یک انسان

اگر میخواهی شخصیت واقعی یک انسان را بشناسی ، به حرفهایی که دیگران درباره او می زنند توجه نکن …! بلکه ببین او درباره دیگران چطور صحبت می کند …! […]

چراغ قرمز عبرت آموز

برگی از یک خاطره چراغ قرمز عبرت آموز مثل همیشه دیرم شده بود و عجله داشتم. موتوری ها در اینجور مواقع مشتریشان را کنار خیابان خیلی خوب تشخیص می دهند. […]

هیهات…

دنیا، می توانی دوباره تمام توانت را جمع کنی و یکباردیگر کسی مثل علی را بیافرینی؟ هیهات… هرگز نخواهی توانست جرج_جرداق

درباره اقتصاد نظر ندهید…

کارشناس دعوت کرده اند توی تلویزیون، میگه آقای جوادی آملی نباید درباره اقتصاد نظر بدهد همانطور که یک اقتصاد‌دان نباید در حوزه شرع نظر بدهد. من فکر می‌کنم با این […]