اگر خواستید از حقیقتی دفاع کنید

اگر خواستید از حقیقتی دفاع کنید ، اول مطمئن شوید که آن صرفأ همان دیدگاهتان نباشد که به شدت مایلید حقیقت داشته باشد …
#یل دگراس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.