نه هر که …

نه هر که چهره برافروخت دلبری داند نه هر که آینه سازد سکندری داند هزار نکته باریکتر ز مو این جاست نه هر که سر بتراشد قلندری داند.

پیرزن قاتل

پیرزن قاتل پیرزن با پشتی خمیده و چادر رنگی زیبایی بر سر، تند و شتابان گام بر می داشت. از رفتارش در شگفت شدم. یک لحظه رو به رویش ایستادم […]