امانتی که در راه گم کرده ایم

امانتی که در راه گم کرده ایم کریشنامورتی میگوید:برای ساختن یک دنیای خوب بایدمصالحی خوب به کار ببریم،مانندعشق. بامصالحی ازقبیل خشم ونفرت،جاه طلبی و آزمندی چگونه می توانیم دنیایی خوب […]

دعاست یا نفرین

اگر به نتیجه این دعا خوب دقت کنیم، شرایط خودمان را بیشتر درک خواهیم کرد “امیدوارم هر جا که میروی؛ یک نفر مثل خودت سر راهت باشد” بنگر که برای […]