از اول هر چه باشد

از اول هر چه باشد تا آخر هم همان ميماند گاهى تغيير بى معنى ترين واژه ى دنياست اكثر آدمهايى كه ميگويند عوض ميشوم نه تنها عوض نميشوند بلكه همانى […]