بدبختی ما از کجاست؟

شاه عربستان با رئیس جمهوری مصر آشتی کردند اما السیسی هنگام سخنرانی امیر قطر اجلاس را ترک کرده است.  پادشاه اردن و عربستان علیه ایران بیانیه داده اند ولی امیر […]

غیرت چینی

بازی با چین را باخته ایم ولی حواسمان نیست یک روزی صدهزار نفر برای تماشای بازی ایران و چین به ورزشگاه آزادی رفتند. میلیون ها نفر هم از تلویزیون و […]

لباس کثیف و ذات کثیف

ایستاده بود گوشه مترو؛ صندلی خالی شد ننشست … گفتم پدرجان؛ صندلی خالیه بیا بشین گفت: لباسام کثیفه نمیخوام کثیف بشید، شبیه کارگرهای ساختمانی بود! پیرزنی که کمی آنطرف تر […]