تاوان همرنگ جماعت نبودند

شهامت فکری چیست؟  شهامت فکری / در برابرِ بزدلی فکری شهامت فکری یعنی آگاهی از لزومِ مواجهه‌ با انگاره‌ها، باورها، یا دیدگاه‌هایی که به آنها عواطف منفیِ قوی داریم و […]