سوتفاهم

بحث و مجادله به وسیله پیام نوشتاری بدترین نوع بحث کردن است

زیراطرفین نمیتوانند لحن و حالت صحبت کردن یکدیگر را بشنوند و این مساله در اکثر موارد باعث سوتفاهم میشود !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.