زندگی به جبر است یا به اختیار

عارفی را پرسیدند :
زندگی به ” جبر ” است یا به ” اختیار ” ؟
پاسخ داد :
امروز را به ” اختیار ” است تا چه بکارم
اما فردا ”جبر ” است.
چرا که به ” اجبار ” باید درو کنم هر آنچه را که دیروز
به ”اختیار” کاشته ام .

افکار امروزت
نقش مهمی در فردا و فرداهای تو دارد.
تصمیمات درست بگیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.