از امیرکبیر پرسیدند

از امیرکبیر پرسیدند : در مدت زمان محدودی که داشتی چطور این مملکت رو از هرچی دزده پاک کردی؟ گفت: من خود دزدی نمی کردم و نمیگذاشتم معاونم هم دزدی […]

هیچی نفهمه

سخت ترین کار دنیا اینه که بخوای با کسی بحث کنی که از اول به خودش قول داده : “هیچی نفهمه”… مارک_تواین